SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
OTELEC

Important

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta procură pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se legitimize pe teritoriul României cu un act deidentitate. Actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi domiciliul, necesar la valorificarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de Constituţie, precum şi în celelalte legi şi acte normative.

În cazul expirării termenului de valabilitate al actului de identitate, cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei.

Există posibilitatea păstrării de către titular a vechiului act de identitate aflat în termen de valabilitate, până la emiterea noii cărţi de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau de la producerea uneia dintre situaţiile mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate:

          Dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii;

          În cazul schimbării domiciliului;

   În cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării  localităţilor sau străzilor;

  • În cazul atribuirii unui nou CNP;
  • În cazul deteriorării actului de identitate;
  • În cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
  • Când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
  • În cazul schimbării sexului;
  • În cazul anulării;
  • Pentru preschimbarea buletinelor de identitate

 Termen de eliberare a actelor de identitate

   Conform prevederilor legale, termenul de soluţionare a cererilor pentru elibererea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comuntar local de evidenţă a persoanelor. În situaţii in care sunt necesare verificari suplimentare, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

   Incepand cu data de 19.05.2023, la momentul depunerii cereri si a documentelor necesare pentru eliberarea unei carti de identitate, termenul de solutionare a cererii este de minim 20 zile lucratoare.

   Prin exceptie, cetateanul care se afla intr-o situatie deosebita, pana la inmanarea noii carti de identitate, va fi pus in legalitate cu o carte de identitate provizorie pentru motivul "Alte cazuri" al carui termen de valabilitate este de 45 zile, potrivit dispozitiilor art.20 alin. (2) lit.(b) din O.U.G. nr 97/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

   

 Termenele de valabilitate ale cărţii de identitate sunt:

   Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 4 ani;

   Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 7 ani;

   După împlinirea vârstei de 25 de ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 10 ani;

   După împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate permanent.

               

În atenția cetățenilor!  

Dispozițiile art. 321 alin. (1) din Codul civil stabilesc norme privind locuința familiei, în sensul că aceasta este „ locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copii.

 

În acest context, reține atenția și faptul că, potrivit prevederilor alin. (2) al art. 321:

Oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință  familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.”

 

Art. 322 alin. (1) din același act normativ stabileșe faptul că „ Fără consimțământul scris al celuilat soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței familiei și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința acesteia.

 

De asemenea, conform prevederilor alin. (4) și (5) ale art. 322:

 

-  Soțul care nu și-a dat consimțământul la încheierea actului poate cere anularea lui în termen de un an de la data la care a luat la cunoștință despre aceasta, dar nu mai târziu de un an de la data încetării regimului matrimonial;

 

-  În lipsa notării locuinței familiei     în carte funciară, soțul care nu și-a dat consimțământul nu poate cere anularea actului, ci numai daune-interese de la celălalt soț, cu excepția cazului în care terțul dobânditor a cunoscut, pe altă cale, calitatea de locuință a familiei.

 

În considerarea dispozițiilor legale enunțate mai sus precizăm că

 

OBLIGATIVITATEA DE A INFORMA FUNCȚIONARUL DE EVIDENȚĂ A   PERSOANELOR CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ IMOBILUL A FOST NOTAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ CA LOCUINȚĂ A FAMILIEI, REVINE GĂZDUITORULUI.