SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
OTELEC

Atribuții

Serviciul public comunitar local are următoarele atribuţii principale:

- Întocmeşte, păstrează, ţine evidenţa şi eliberează, în sistem de ghişeu unic, certificatele de stare civilă, cărţile de identitate şi cărţile de alegător;

- Înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;

- Întocmeşte şi păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii;

- Întocmeşte, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă, precum şi orice menţiuni făcute pe actele de stare civilă şi pe actele de identitate, în condiţiile legii:

- Actualizează, utilizează şi valorifică Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar local;

- Furnizează în cadrul Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, datele necesare pentru actualizarea Registrului Permanent de Evidenţa Populaţiei;

- Furnizează, în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, judeţene şi locale, agenţilor economici ori a cetăţenilor, datele de identificare şi de adresă ale persoanei;

- Constată contravenţiile şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;

- Ţine registrele de evidenţă pentru foecare categorie de documente eliberate;

- Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin reglementări legale.

 Atribuţii pe linie de evidenţă a persoanelor şi eliberare a actelor de identitate:

 În domeniul evidenţei persoanelor şi eliberării actelor de identitate, serviciul public comunitar local are următoarele principale atribuţii:

- Organizează activitatea de eliberare a actelor de identitate şi a cărţilor de alegător, sens în care primeşte, analizează şi soluţionează cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum şi acordarea vizei de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legale;

- Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor si instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linie de evidenţă a persoanelor;

- Înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

- Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

- Asigură aplicarea menţiunilor corespunzătoare în actele de identitate ale cetăţenilor faţă de care s-a luat măsura interdicţiei de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea de domiciliu;

- Identifică, pe baza menţiunilor operative, elemente urmărite, cele cu interdicţia prezenţei în anumite localităţi, şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

- Înmânează actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

- Actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor permanent cu informaţiile din cererile cetăţenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum şi din comunicările autorităţilor publice prevăzute de lege;

- Desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;

- Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor commune ce le revin, în temeiul legii;

- Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, etc;

- Întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului, precum şi procesele verbale de scădere din gestiune;
Răspunde de activităţile de soluţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;

- Soluţionează cererile formaţiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P, Justiţie, Parchet, M.Ap.N., persoane fizice si juridice, privind verificarea şi identificarea persoanelor fizice;

- Organizează, asigură conservarea şi utilizează, în procesul muncii, evidenţele locale;

- Eliberează acte de identitate persoanelor internate în unităţi canitare şi de protecţie socială, precum şi a celor aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de responsabilitate;

- Acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unităţi sanitare, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

- Asigură securitatea documentelor serviciului.

 Atribuţii pe linie de stare civilă:

 Pe linie de stare civilă, serviciul public comunitar local are următoarele principale atribuţii:

- Întocmeşte, la cerere sau din oficiu – potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificate doveditoare;

- Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de minţiuni pentru înscriere în registru, exemplarul I sau II după caz;

- Pentru îndeplinirea întocmai a atribuţiilor şi sarcinilor din competenţă, răspunde de aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale, a ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă;

- Înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

- Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;

- Eliberează extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, la cererea persoanelor fizice;

- Trimite structurii informatice din cadrul serviciului, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

- Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, livretul militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare;

- Întocmeşte buletinele statistice de naştere, căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică pe care le trimite lunar Direcţiei Judeţene de Statistică;

- Ia măsuri de păstrare în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea sau dispariţia acestora;

- Atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi le păstrează în condiţii depline de securitate;

- Propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică serviciului public judeţean de evidenţă a persoanelor;

- Se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civilă pierdute ori distruse – parţial sau total – după exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;
Ia măsuri de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, în cazurile prevăzute de lege;

- Înaintează serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din exemplarul I;

- Sesizează imediat serviciul judeţean de specialitate, în cazul dispariţiei unor documente de stare civilă cu regim special;

- Primeşte cererile şi efectuează verificări cu privire la anularea, completarea, rectificarea ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau a morţii pe cale judecătorească şi înregistrarea tardivă a naşterii;

- Desfăşoară activităţi de primire, examinare, evidenţă şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;

- Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative şi de calitate a sarcinilor commune ce-i revin în temeiul legii;

- Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea munci, modificarea metodologiilor de lucru, etc;

- Întocmeşte situaţiile statistice, sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual, în cadrul serviciului public comunitar local, precum şi procesele verbale de scădere din gestiune;

- Răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei;

 Atribuţii pe linie de analiză – sinteză, secretariat şi relaţii cu publicul: 

 În domeniul analiză – sinteză, secretariat şi relaţii cu publicul, serviciul public comunitar local are următoarele principale atribuţii:

- Primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;

- Verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu, modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete;

- Organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie;

- Asigură înregistrarea intrării/ieşirii tuturor documentelor şi clasarea acestora, în vederea arhivării acestora;

- Repartizează corespondenţa, o predă dupa executarea operaţiunilor de înregistrare în registrele special destinate;

- Expediază corespondenţa;

- Asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;

- Organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat;

- Centralizează principalii indicatori realizaţi, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse şi întocmeşte sintezele, situaţiile comparative şi analizele activităţilor desfăşurate periodic;

- Transmite serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei sintezele şi analizele întocmite;

- Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.